Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínkyVšeobecné smluvní podmínky společnosti
 

Kozák – Stínící a Vratové systémy s.r.o. | Smetanova 50, Rokycany, IČ: 14328453, info@kozak-systemy.cz, tel. 778 307 317, 723 647 994
dále v těchto podmínkách: „zhotovitel“, „objednatel“, „smluvní strana“, společně „smluvní strany“.
 

Níže uvedené podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo a je možné je měnit pouze na základě dohody obou stran.

 

I. Smluvní strany
1. Označení smluvních stran určuje, zda je smlouva uzavřena s fyzickou osobou, či právnickou osobou. U právnické osoby je k platnosti smlouvy nezbytné uvedení IČ a u fyzické osoby pak Jméno, příjmení, bydliště a kontaktní údaje. Bez uvedení těchto údajů k platnosti smlouvy nedojde. Zhotovitel se zavazuje identifikační údaje druhé smluvní strany vždy chránit proti zneužití, nijak je nezpracovávat a neposkytnout další osobě, pokud není písemně ujednáno jinak.

2. Za objednatele společně a nerozdílně se považují veškeré osoby na smlouvě jako smluvní strana uvedené. Jakékoliv právní jednání vůči jedné z těchto osob má takový význam, jako by bylo učiněno vůči všem. Stejné platí v případě manželů.

3.  Každá smluvní strana nese odpovědnost za adresy, které ve smlouvě o dílo uvedla.

4. Veškerá korespondence včetně elektronické komunikace mezi stranami je vedena na adresy, které smluvní strany ve smlouvě o dílo uvedly.

5. Veškerá korespondence se má za doručenou tehdy, pokud uplyne úložní doba pro uložení doporučené zásilky stanovená Českou Poštou a.s., či tehdy, kdy se jedné smluvní straně vrátí zásilka jako nedoručená z jakéhokoliv důvodu.

6. Ke změně adresy uvedené ve smlouvě o dílo může dojít pouze písemným oznámením druhé smluvní strany doručené na původní adresu.

7. V případě, že má dojít k jakémukoliv plnění dle smlouvy o dílo na jiné adrese, než té, kterou smluvní strana ve smlouvě o dílo uvedla, musí být tato adresa ve smlouvě jednoznačně uvedena.

8. Za závaznou elektronickou komunikaci je možné pokládat pouze takovou, která na sebe navazuje, tj. je z ní patrný návrh jedné strany a stanovisko strany druhé.  Za elektronickou adresu je pak pokládána adresa, která je uvedena ve smlouvě o dílo.

9.  Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na veškeré smluvní vztahy, u kterých na jejich existenci odkazuje uzavřená smlouva.

 

II. Předmět díla a jeho části
1. Předmět díla je vždy určen ve smlouvě o dílo. Pokud není ve smlouvě o dílo určeno jinak, není předmětem díla příprava místa provádění díla, finální začištění stavebních konstrukcí.

2. Předmět díla může být určen přílohou smlouvy o dílo. V takovém případě je ve smlouvě o dílo uveden odkaz na tuto přílohu. Každá příloha však musí být smluvními stranami podepsána, jinak není součástí smluvního vztahu.

3. Pokud jsou tyto všeobecné smluvní podmínky podepsány oběma smluvními stranami včetně adres a není vypracována písemná smlouva o dílo, má se za to, že smlouva byla sjednána v ústní formě.

4. Zaměření provádí vždy zhotovitel na místě realizace. Objednatel vždy podpisem smlouvy o dílo potvrzuje, že zaměření odpovídá jeho požadavku, tj. na pozdější změny rozměrů, či konflikt mezi představou objednatele a skutečným provedením nebude brán zřetel. Při zaměření se vždy vychází ze situace na místě, a nikoliv plánovaného budoucího stavu. Na tento stav je případně povinen objednatel upozornit a žádat jeho zohlednění.


 


5. Za stavební a jinou celkovou připravenost místa k provádění díla nese vždy odpovědnost objednatel. Objednatel potvrzuje, že byl zhotovitelem poučen o tom, že montáž dle smlouvy o dílo je náročná na tvorbu prachu a stavebního odpadu.  Objednatel je povinen místo zabezpečit proti případným škodám na majetku. V případě, že připravenost nebude zajištěna, či se podmínky na místě provádění díla změní, tak objednatel odpovídá za veškeré vícepráce v místě provádění díla.

6. Objednatel byl poučen, že celkové estetické vyznění dokončeného díla může být jiné, než očekává. Barvy materiálů ve větších plochách mají jiné vyznění, celkové rozměry díla v porovnání s ostatními předměty mají jiný estetický dopad atd. Estetická stránka díla tak vyjma prokazatelných chyb v montáži provedení díla nemůže být pokládána za vadu.

7. Markýzové látky splňují vysoké nároky na vzhled a užitné vlastnosti. Přesto existují určité hranice, jež se dosavadnímu stupni techniky ještě nepodařilo překonat. Přes vyspělou výrobní a zpracovatelskou technologii se na látce mohou objevit tzv. „vady na kráse“ (zmačkání – lomy, zvlnění, zvlněné okraje), jejichž příčina spočívá v samé podstatě této tkaniny. Nesnižují hodnotu, kvalitu ani životnost a použití potahu markýzy, a proto nejsou důvodem k reklamaci. Pokud bude markýza používána za deště, je nutné nastavit sklon minimálně 14 stupňů, aby mohla voda odtékat a nevytvořila se „vana“. Při dešti může docházet k prokapávání vody v místě švů a za prudkého deště k tzv. „proražení“, které se pod markýzou projevuje vytvořením mlhoviny.

 

III. Doba plnění
1. Dílo je ze strany zhotovitele plněno vždy v termínech uvedených ve smlouvě o dílo. Pokud jsou ve smlouvě o dílo uvedeny termíny dva, vždy platí ten pozdější.

2. Pokud není termín splnění díla určen ve smlouvě o dílo kalendářním datem, ale lhůtou, počítá se lhůta k plnění díla od okamžiku zaplacení první zálohy ze strany objednatele a to tak, že pokud posledním dnem lhůty je pátek, za splnění lhůty se ještě považuje následující pondělí, resp. další pracovní den. V případě vyšší moci, nepříznivých povětrnostních podmínek a jiných objektivních příčin bránících plnění smlouvy o dílo ze strany zhotovitele, které zhotovitelem nebyly vyvolány, posunuje se termín splnění díla o dny, kdy z těchto důvodů nemohlo být ze strany zhotovitele na smlouvu o dílo plněno.

3. Objednatel je vždy povinen převzít i dílčí plnění, či plnění v prodlení, pokud od smlouvy o dílo neodstoupil, či smlouva o dílo jiným způsobem nezanikla. V případě chybějící součinnosti s převzetím díla ze strany objednatele, dochází automaticky k posunutí termínu předání díla a to o dobu, po kterou překážka na straně objednatele trvala. Pokud objednatel zmaří zhotovení, či předání díla, má povinnost hradit škodu. Při určení výše škody se vychází z paušální částky 2.000,-Kč za den za jednoho pracovníka, který byl k dané činnosti při plnění díla určen. Objednatel je pak povinen uhradit zhotoviteli i další prokazatelné škody, jako je cestovné atd.

4. Pokud je součástí smlouvy o dílo i dodání movitých věcí, které jsou v nesmontovaném stavu (příslušenství), je objednatel povinen zkontrolovat počet balení a nejpozději do 24 hod případně reklamovat obsah balení. Nebezpečí nahodilé zkázy na movitých věcech přechází na objednatele v den převzetí, či v den, kdy byly zabudovány do nemovité věci objednatele, či se jinak staly pevnou součástí jiných movitých věcí objednatele a zhotovitel s nimi již nemohl disponovat bez nepřiměřených nákladů.

5. K převzetí díla může dojít i osobou, která je zplnomocněna za objednatele jednat, a to ze zákona či z plné moci. Plná moc nemusí mít písemnou formu. Manželé se vzájemně zastupují, pokud to objednatel prokazatelně písemně nevyloučí. Potvrzení o převzetí díla, tj. předávací protokol, či jiná listina jsou vždy i potvrzení o předání návodu a pokynů k užívání díla. Pokud je dílo prováděno v obydlí, které je prokazatelně užíváno, pak osoba zdržující se na místě se bere vždy za zplnomocněnou k převzetí díla.

6. Pokud jsou součástí smlouvy o dílo i stavební či jiné práce je povinen objednatel umožnit jejich provedení a místo prací připravit, tj. zajistit odběr elektrické energie, vody, případně místo prací vyklidit a zabezpečit místo proti případnému poškození jiných cenných movitých věcí, či stavebních prvků. Pokud není místo dodání díla dostatečně připraveno, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost písemně upozornit.

7. V případě prodlení objednatele se zaplacením jakékoliv zálohy dochází k posunutí termínů uvedených v odst. 1 o dobu prodlení objednatele.

 

IV. Platby
1. Objednatel je povinen plnit veškeré termíny placení záloh stanovené ve smlouvě o dílo.

2. Veškeré platby dle smlouvy o dílo jsou uhrazeny dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele, či prokazatelným doručením poštovní poukázky způsobilé k proplacení ve prospěch zhotovitele. Platbu lze splnit i hotovostí; pak se má za den splnění den, který je uveden v příjmovém daňovém dokladu.

3. Na zaplacení jakýchkoliv plateb dle smlouvy o dílo nelze započítat jakoukoliv pohledávku objednatele.

4. Povinnost k úhradě té které platby dle smlouvy o dílo není dotčena případným chybným vystavením fakturačních dokladů.

5. Případný přeplatek jakékoliv částky je vrácen ze strany zhotovitele pouze na písemnou výzvu ze strany objednatele, jinak se má za to, že je záloha poskytnuta ve vyšší hodnotě.

6.  Pokud jsou ve smlouvě uvedeny jakékoliv ceny, jsou to ceny bez DPH, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.

7. Zhotovitel má právo v průběhu smlouvy požádat o předčasné zaplacení celé ceny za dílo v případě, že bude na objednatele nařízena exekuce, či bude podán na jeho osobu insolvenční návrh. Stejně tak se postupuje v případě, že se zhotovitel dozví o tom, že objednatel nehradil prokazatelně oprávněné platby jiným dodavatelům. Do doby zaplacení ceny za dílo je pak zhotovitel oprávněn přerušit veškeré práce na předmětu díla.

8. Po převzetí díla není možné odmítnout plnění kvůli reklamačním vadám. Reklamace může být uznána pouze tehdy, když bude celá cena za dílo řádně zaplacena.

9. K ceně za dílo je zhotovitel oprávněn připočítat vícepráce, pokud vznikly na základě změn nezaviněných zhotovitelem (viz výše), případně vícepráce písemně potvrzené oběma smluvními stranami. Každá započatá hodina víceprací je účtována sazbou 600,-Kč bez DPH na hodinu pracovníka.

 

V. Další práva a povinnosti
1. Pokud je ve smlouvě o dílo uvedeno, že zhotovitel něco zajistí, pak se toto ujednání řídí úpravou zprostředkovatelské smlouvy dle občanského zákoníku (zákon č.89/2012). Objednatel je v takovém případě seznámen s tím, že zhotovitel neodpovídá za plnění z takto zprostředkované smlouvy a není odpovědný ani za ostatní práva a povinnosti z této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen vždy usilovat o spokojenost objednatele, tudíž vycházet ve všech technických řešeních z přání objednatele, pokud je to možné.

3. Zhotovitel je povinen vždy hájit zájmy objednatele. Zhotovitel pro provedení díla, resp. pro ucelenou část díla může využít subdodavatele za předpokladu, že zajistí plnění všech povinností v souladu se smlouvou.

4. V případě, že si objednatel jisté vlastnosti díla písemně vymíní, či písemně stanoví finanční hranici smlouvy o dílo, je povinen zhotovitel tyto požadavky respektovat. Pokud dílo nemá písemně specifikované vlastnosti, pokládá se dílo za nesplněné.

5. Zhotovitel neodpovídá za okolnost, že konkrétní provedení díla ve výsledku nebude splňovat estetické představy objednatele. Zhotovitel a objednatel uzavřením smlouvy respektují a činí závaznými pro vlastnosti výrobků produktové listy dostupné na  http://www.svst.cz/dokumenty-a-normy/blog.html. Z těchto produktových listů stínící techniky jsou patrné vlastnosti výrobků, jejich kvalita a běžné vlastnosti.

6. Práva a povinnosti z této smlouvy nelze bez písemného souhlasu obou smluvních stran postoupit na třetí osobu. Výjimku tvoří případný prodej pohledávky zhotovitele k zaplacení ceny za dílo.

7. Svou informační povinnost vůči objednateli ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) související se zpracováním osobních údajů objednatele pro účely plnění smlouvy o dílo, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností zhotovitele plní zhotovitel prostřednictvím zvláštního dokumentu. Taktéž prostřednictvím zvláštního dokumentu plní prodávající svou informační povinnost pro případ zasílání obchodních sdělení objednateli.

 

VI. Záruka, reklamace
1. Záruka a reklamace se řídí vždy platnou právní úpravou.

2. Výrobky vyrobené na zakázku nelze vyměnit ani vzít zpět.

3. V rámci prodloužených záruk garantuje zhotovitel dodání dílu (materiálu) zdarma. Jeho případná instalace a demontáž není předmětem prodloužených záruk.

4. Na prodlouženou záruku se nevztahuje 30-ti denní lhůta pro vyřízení reklamace.

5. Základní pravidla reklamačního řízení:

-jakákoliv vada z reklamace bude řešena po zaplacení celé ceny díla

-jakákoliv vada by měla být uplatněna nejlépe písemně, či jiným prokazatelným způsobem (jedná se jen o doporučení, když spotřebitel nesmí být ve svých právech jakkoliv krácen).

-množství, zjevné vady a podobné nedostatky musí být uplatněny při předání díla.

-záruka běží vždy ode dne předání díla, a pokud není ve smlouvě stanoveno něco jiného, tak má vždy délku určenou zákonem.

-jakékoliv zásahy do díla, které odporují návodu, či pokynům pro užívání mohou vést k tomu, že objednatel ztratí práva ze záruky.


 


VII. Závěrečná ujednání
1. Právní vztahy mezi zhotovitelem a objednatelem se řídí občanským zákoníkem a dalšími zákony na ochranu spotřebitele, pokud není ve smlouvě jinak. V případě, že se smlouva o dílo, či text těchto všeobecných smluvních podmínek dostane do konfliktu s kogentními ustanoveními zákona, má přednost zákonná úprava. Pokud se v budoucnu ukáže jakákoliv část smlouvy o dílo, či část těchto smluvních podmínek z jakéhokoli důvodu jako neúčinná, neplatná, nemá to vliv na platnost zbývajících částí smlouvy o dílo, či těchto všeobecných smluvních podmínek.

2. Právní vztahy mezi zhotovitelem a cizím státními příslušníky, se vždy řídí právem ČR.

3. Pracovním dnem se rozumí vždy dny pondělí až pátek v případě, že nejsou uznaným svátkem.

4. Případné spory dle smlouvy o dílo a těchto všeobecných smluvních podmínek rozhodují vždy soudy ČR.


 


nezávazná poptávka